BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik, Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Disiplin Kurulu"nun kuruluş, görev ve yetkileri, çalışma esas ve usulleri ile disiplinle ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Tüzüğü"nün 15. madde hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
Tüzük: Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Tüzüğünü,
Dernek: Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğini,
Üye: Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Üyesini,
Sporcu: Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Sporcusunu; 
Yönetim Kurulu: Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Yönetim Kurulunu,
Denetleme Kurulu: Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Denetleme Kurulunu,
Disiplin Kurulu: Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Disiplin Kurulunu,
İfade eder.
Federasyon: Kulüp branşlarının bağlı olduğu federasyonları,
Yönetici: Kulüp branşlarında görevli teknik elemanları, dernek yönetiminde görev alanları, antrenörleri, öğreticileri, eğitmenlerini,
Hak Mahrumiyeti Cezası: Kişinin her türlü amatör ve profesyonel kulüp branş yarışmalarına iştirak etmekten; eğitmenlik, antrenörlük ve öğreticilik yapmaktan; federasyon eğitim ve faaliyetlerine katılmaktan, kulüp mensubu olarak Federasyonların düzenlemiş oldukları yarışlarda yarışmaktan men edilmesini,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurulu"nun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu"nun Kuruluşu
Madde 4- Kurul, 3 asil 3 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca 2 yıl süre ile gizli oyla seçilir. Disiplin kurulu kendi aralarında Başkan, Yazman ve üye şeklinde görev bölümü yapar. 

 

 

Disiplin Kurulu"nun Toplantı Usulü
Madde 5- Disiplin Kurulu, ihbar veya şikâyetin sözlü veya yazılı olmak üzere kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır.Toplantı gündemi başkan tarafından düzenlenir. Kurul, bunun dışında Kulüp Başkanının isteği üzerine de toplanır. Toplantı, kurul başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısının çoğunluğuyla yapılır. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde,  başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 
 Disiplin Kurulu üyeleri; Ceza Muhakemesi Kanunu"nda yazılı sebeplerle reddedilebilir veya ilgili oldukları kovuşturma dosyasından çekilebilirler. Bunların yerine yedek üyeler Kurul toplantılarına katılırlar. Ret istemi reddi istenen üyenin dışındaki üyelerin toplanması suretiyle incelenir.
 Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.
 Disiplin Kurulu"nun toplantı, kararları ve yazışmaların bir örneği, Dernek merkezinde muhafaza edilen “Disiplin Kurulu Dosyası”nda muhafaza edilir.

Disiplin Kurulu"nun Görev ve Yetkileri
Madde 6- Kurul görevlerini ifa ederken, öncelikli olarak Derneğin tüzük hükümleri uyarınca genel amaç ve hizmet konularını dikkate alır ve Derneğin diğer yetkili organlarıyla işbirliğini gözetir.

Kurulun Görev ve Yetkileri Şunlardır: 

a) Disiplin Kurulu kararlarının bir dosyada tutulmasını sağlamak.
 b) Disiplin Kurulu, ihbar veya şikâyetin sözlü veya yazılı olmak üzere kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır. 
 c) Kurul nihai kararını vermeden önce, üyenin savunmasını almak,
 d) Dernek üyeleri hakkında          Disiplin Kurulu Yönetmeliği"nde belirtilen durumlarda;     
—Uyarma
—Kınama ve geçici olarak üyeliğin ve kulüp sporcusu olmanın sağladığı haklardan yararlandırmama
—Üyelikten çıkarma ve kulüp sporcularına sürekli hak mahrumiyeti cezası 
Yönünde karar almak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Cezaları

Madde 7- Dernek üyelerine ve sporcularına Disiplin Kurulu kararıyla uygulanabilecek disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma: Üyenin ve sporcunun tutum ve davranışlarında daha dikkatli olmasının yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama ve geçici olarak üyeliğin ve kulüp sporcusu olmanın sağladığı haklardan yararlandırmama: Üyenin ve sporcunun tutum ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi, üyenin altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, üyeliğin sağladığı haklardan yararlandırılmamasıdır.
c) Üyelikten Çıkarma ve kulüp sporcularına sürekli hak mahrumiyeti cezası: Üyenin dernek üyeliğinin, tekrar üye olmasını engelleyecek şekilde sona erdirilmesidir. Kulüp sporcularına kulüp ve kulübün bağlı olduğu federasyonların sağladığı haklardan yaralandırmamadır.

 

 

Uyarma Cezası
Madde 8- Uyarma cezası üyeye ve sporcuya, görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü veya yazılı biçimde bildirilmesidir. Uyarma cezasını aşağıdaki durumlarda uygulanır:
 a)Dernek üyelerinin bütünlüğünü, sevgi ve dayanışmalarını bölmeye yönelik tutumda olmak,
 b)Dernek binasında veya dışında; derneğin düzenlediği etkinlik, faaliyet ve organizasyonlarda diğer üye ya da misafir katılımcıların huzurunu bozacak söylemde ve davranışta bulunmak, 
 c)Kişisel kin ve kızgınlıklarını kulüp ortamına ve kulüp faaliyetlerine taşıyıp kulübe zarar verecek şekilde hareket etmek, 
 d) Yanında getirdiği misafirlerin kulübün disiplinini bozacak tavır ve hareketlerde bulunmasına engel olmayanlara,
 e) Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak, 
 f) Üyenin üyelik sorumluluklarını yerine getirmemesi, 

Kınama ve Geçici Olarak Üyeliğin ve Kulüp Sporcusu Olmanın Sağladığı Haklardan Yararlandırmama:
Madde 9- Kınama ve geçici olarak üyeliğin ve kulüp sporcusu olmanın sağladığı haklardan yararlandırmama cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:
 Üyenin ve sporcunun,
 a) İki yıllık bir dönem içinde uyarı cezası gerektiren halleri ve eylemleri yinelemesi,
 b) Kulüp"ü, kulüp başkanını, organlar ve kurul üyelerini eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak. 
 c) Kulübün düzenlediği bir faaliyet sırasında görevli rehber veya faaliyet sorumlusunun talimatlarına uymamak.
 d) Tırmanış güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak. 
 e) Çevre konusunda duyarsız davranmak, doğal yapıya zarar vermek. 
 f) Diğer üyeler hakkında kasten kötüleyici beyanlarda veya gerçek dışı ihbarlarda bulunması,
g) Kulübün, normal ya da hafif ekonomik değerdeki malvarlığına kasten zarar vermek. 
 h) Kulübün itibarını zedeleyici ihmali veya icrai eylemlerde bulunulması,
ı) Kulübün eşyalarını, bilgi ve belgelerini dışarı çıkarmak ya da başkalarına vermek,
 i) Dernek çalışma yerleriyle araç ve gereçlerini kişisel işlerinde kullanmak,
 j) Yönetim Kurulundan izin almadan dernek içinde etkinlik ve toplantılar düzenlemek, bu tür etkinlik ve toplantılara katılmak, 
 k) Kulüp sporcusunun spor ahlâkına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunması 
l) Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak. 

Üyelikten Çıkarma ve Kulüp Sporcularına Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası: 
Madde 10- Disiplin Kurulu aşağıdaki hallerde üyenin Dernek üyeliğinden çıkarılması için gerekli işlemleri başlatır ve öncelikli olarak görüşerek karara bağlar.
 Üyenin,
 a) Beş yıllık dönem içinde iki defa kınama ve geçici olarak üyeliğin ve kulüp sporcusu olmanın sağladığı haklardan yararlandırmama cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemi yeniden işlemesi,
 b) Kulüp başkanına, kurul üyelerine ve diğer üyelere veya kulüp sporcularına ağır hakaret ya da eylemli saldırıda bulunmak. 
 c) Genel Kurul Seçiminin düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini engelleyici söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak.
 d) Genel Kurulda yoklama ve seçim listelerini tahrif etmek, maddi ya da manevi baskı kurarak üyelerin oy kullanmasını engellemek veya engellemeye çalışmak. 
 e) Taciz ya da ırza tecavüz etmek,
 f) Kulübün düzenlediği etkinlik, organizasyonlar ve faaliyetlerin yapılmasını engellemek,
 g) Kulüpte ve kulübün faaliyetlerinde siyasi veya ideolojik amaçlı sözlü yada yazılı propaganda yapmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek, 
 h) Kulüp binasında ve kulüp faaliyetlerinde alkol almak veya alkollü dolaşmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak.
ı) Kulüp binasında ve kulüp faaliyetlerinde ateşli silah taşımak, yaralayıcı ve öldürücü sayılabilecek, kanunen suç sayılan aletleri bulundurmak ve taşımak, 
 i) Yargı kararıyla bir yıldan fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza almak,
 j) Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulunun çalışmasını engellemek,
 k) Dernekten yetki almaksızın Derneği yükümlülük ve borç altına sokmak,
 l) Kulübün, fahiş ekonomik değerdeki malvarlığına kasten ya da ağır kusurla zarar vermek. 
 m) Kulüpte, kulüp faaliyetleri sırasında, federasyon faaliyetlerinde, il içi, ulusal veya uluslar arası yarışmalarda hırsızlık yapmak yada yapılan hırsızlık ile ilgili bağlantılı olmak,
 n)Kulüp yönetim kurulunun olurunu almadan; kulüple veya faaliyetlerle ilgili basın açıklaması yapmak ya da kulüp adını kullanarak bir veya birkaç kişiyle yurtiçi-yurtdışı faaliyetler düzenlemek,   
 o) Üyelik koşullarını taşımaması veya bu koşulları sonradan kaybetmesi,
 ö) Aylık aidatın ödenmemesi ve kendisine yazılı olarak bildirildiği halde bildirimi izleyen 60 gün içerisinde haklı bir neden olmaksızın ödeme yapmaması.

Disiplin Cezalarının Birleştirilmesi ve Tekrarı
Madde 11- Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren bir davranışta bulunan üye ve sporcunun, disiplin cezası kesinleşip kendisine bildirildikten sonra, aynı cezayı gerektiren eylemi yinelemesi durumunda bir üst ceza uygulanır. 5 yıllık süre ilk cezanın verilmesinden itibaren işlemeye başlar.

Disiplin Cezalarının Uygulanması
Madde 12- Disiplin cezaları kesinleşme tarihinde itibaren 15 gün içinde Disiplin Kurulu"nca üyeye ve sporcuya tebliğ edilir ve uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturması

Genel Hükümler
Madde 13- Disiplin cezasını gerektiren bir davranışta bulunan üyeler ve sporcular hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılır.

Soruşturma Yapma Yetkisi
Madde 14-
 a) Üyeler ve kulüp sporcuları hakkında soruşturma yapmaya Disiplin Kurulu yetkilidir. İlgili, ihbar veya şikâyetini Disiplin Kurulu"na iletir.
 b) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında en az 20 üyenin imzaladığı ihbar veya şikâyet bildiriminin varlığı halinde soruşturma Genel Kurul"un gerekli görmesi halinde Genel Kurul kararı ile başlatılır. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında yapılacak soruşturmalar; Disiplin Kurulu"nca yapılarak yine bu kurul tarafından karara bağlanır. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin üyelikten çıkarılmasına ilişkin Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlar, Genel Kurul"un onayına sunulur. Genel Kurul salt çoğunluk ile karar verir.
 c) Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi biri hakkında bir disiplin soruşturması açılması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bu durumda yönetim kurulu, soruşturma açılan üyeyi soruşturma bitene kadar görevinden alır, yerine bir başka üye atar. Soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre yeniden görevine iade eder ya da azleder. 

İhbar veya Şikâyet
Madde 15- İhbar veya şikâyet sözlü veya yazılı olmak üzere iki türlü yapılır.
 a) Sözlü ihbar veya şikâyet: Herhangi bir kişinin Disiplin Kurulu"na başvurarak, hakkında ihbar veya şikâyette bulunduğu üyeyi veya sporcuyu belirtip iddialarını açıklaması ve bu hususun Disiplin Kurulu tarafından bir tutanak altına alınması ile yapılmış olur.
 b) Yazılı ihbar veya şikâyet: Disiplin Kurulu"na verilecek dilekçe ile yapılır.
 Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikâyet olunan üyenin kimliği, ihbar veya şikâyetin konusu, maddi olaylar ve bu olayları teyit eder nitelikteki belgelerin ve ihbar gününün belirtilmesi-sunulması zorunludur. Şikâyet edenin kimliğinin açıklanması yönünde onayı olmadıkça, kimlik bilgileri Yönetim Kurulu"nca gizli tutulacaktır. Sözlü ihbar veya şikâyette aynı hususlar Yönetim, Denetim veya Disiplin Kurul başkanları veya bu Kurul üyelerinden biri ile ihbar veya şikâyette bulunan kişi tarafından imzalanacak bir tutanakta gösterilir.
 Üyeler ve sporcular hakkında disiplin cezalarının uygulanmasına neden olabilecek ihbar veya şikâyetler geri alınamaz.

İlk İnceleme
Madde 16- Disiplin Kurulu, yapılan ihbar ve şikâyetleri, söz konusu, ihbar ve şikâyetlerin Kurul"a bildirilmesinden sonraki ilk toplantısında ihbar, şikâyet veya istem konusunu incelemek zorundadır. İvedi durumlarda daha önce de toplanabilir.
İhbar veya şikâyette bulunanın kimliği, adres bulunmayan ve imzasız ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz.

Soruşturma Yapılması
Madde 17- Şikâyet veya ihbar veyahut istek konusu olan hususlar, Disiplin Kurulu"nun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir veya birkaç kişi tarafından raportör sıfatıyla incelenir.
 Bu üye veya üyeler kanıtları toplar, ihbar veya şikâyette bulunanları ve hakkında ihbar veya şikâyet olan üyeyi dinlemek üzere, süre belirler ve bu sürenin ilgililere duyurulmasını sağlar.
 Görevli üye bu süre dolana kadar veya sürenin dolmasından sonra da gerekli göreceği kimselerin ifadelerini alabilir, gerekli gördüğü defter ve belgeleri inceleyebilir.
 Görevli üye veya üyeler yaptığı incelemeler sonucunda düzenleyeceği raporu en geç 30 gün içinde Disiplin Kurulu"na sunar. Disiplin Kurulu soruşturma raporunu eksik görürse, raporu düzenleyen üyeyi veya başka üyeleri eksikliği 15 gün içinde tamamlattırmak üzere görevlendirebilir. Tamamlanan soruşturma raporu Disiplin Kurulu"nca incelemeye alınır.
 Genel Kurul"un talep ettiği soruşturmalar hakkında Disiplin Kurulu"nun kovuşturmaya yer olmadığına karar verme yetkisi yoktur.

Üye ve Sporcu Hakkında Disiplin Kovuşturması Başlatılmasına Yer Olmadığına İlişkin Karar
Madde 18- Disiplin Kurulu raportörün sunduğu dosyayı ve raporu inceleyerek, hakkında şikâyet veya ihbarda bulunulan üye ve sporcu için disiplin kovuşturması başlatılmasına yer olmadığına ilişkin karar verebilir. Bu kararda, ihbar veya şikâyette bulunanın, dilekçesinde aksi belirtilmedikçe, adı ve adresi, şikâyet olunan üyenin kimliği, atılı olan eylem ve kanıtlar gerekçe gösterilir.
 Disiplin Kovuşturmasına yer olmadığına ilişkin Disiplin Kurulu Kararı, hakkında soruşturma açılmış üyeye ve sporcuya ve varsa ihbar, şikâyet veya istemde bulunana, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

 

Disiplin Kovuşturması Başlatılmasına Yer Olmadığına İlişkin Kararlara İtiraz
Madde 19- Disiplin Kurulu"nun kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, bu kararların bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde şikâyetçi tarafından Genel Kurul"a itiraz edilebilir. İtiraz Yönetim Kurulu Başkanlığı"na verilecek bir dilekçe ile yapılır. Yönetim Kurulu Başkanlığı, ilk Genel Kurul"da itirazı gündeme almak zorundadır.

Kovuşturma
Madde 20- Disiplin Kurulu"nun kovuşturmaya yer olduğuna karar vermesi halinde kovuşturma incelemesi oturumlu olarak yapılır.
 Oturumun gün ve saati oturumdan en az 15 gün önce ilgiliye bildirilir. İlgilinin çağrıya uymaması halinde oturumun gıyabında yapılacağı belirtilir.
 Oturum gizli olur.
 Disiplin Kurulu incelemeyi ivedilikle ve kovuşturma yapılmasına karar verdiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Bir Mahkeme hükmünün beklenmesini gerektiren haller saklıdır.
 Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl geçmiş ise kovuşturma yapılamaz. Ancak, olayın Disiplin Kurulu"na intikalinden sonra bu süre işlemez.

Üyenin ve Sporcunun Savunmasının Alınması
Madde 21- Üyenin ve sporcunun savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturma sırasında alınan savunmalar kovuşturma sırasında değiştirilemez. İlgili üyeye ve sporcuya, Disiplin Kurulu tarafından yazılı bir bildirimde bulunularak, bildirimin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yazılı veya sözlü savunmasını yapması istenir. Salt sözlü savunma talep edilirse bu talep doğrultusunda ilgili üyenin ve sporcunun sözlü savunması alınmak üzere ilk bildirim tarihinden itibaren 30 günü geçmemek üzere bir gün belirlenir ve belirlenen gün ilgili üyeye ve sporcuya yazılı olarak bildirilir.
İlgili üye ve sporcu yazılı savunmasını sunmaz, sözlü savunma talep etmez veya sözlü savunma için belirlenen günde hazır bulunmaz ise kendisine tanınan savunma hakkından feragat etmiş sayılır.
 Savunma hakkından vazgeçmiş sayılan üyeler ve sporcular hakkında gıyabında oturum yapılır.
 Üyelerin ve sporcunun yazılı savunmaları karar ile birlikte dosyada saklanır.

Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme
Madde 22- Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararın konusunu oluşturan eylemlerden dolayı Disiplin Kurulu"nca yeniden inceleme yapılabilmesi için, yeni kanıtların elde edilmesi gereklidir.

Disiplin Kurulu Kararları:
Madde 23- Disiplin Kurulu kararları, Dernek üyeleri ve kulüp sporcuları hakkında; bu Yönetmeliğin 8,9 ve 10. maddesinde belirtilen haller veya benzer hallerin bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak saptanması üzerine verilir. 
 Cezaya neden olan hallerin ve cezaların açık, anlaşılır ve infaz edilebilir olması; ayrıca, buna bağlı olarak kararların yazılı ve gerekçeli olarak verilmesi esastır.
 Hakkında kovuşturma açılmış üye ve sporcu, kendisine yöneltilen iddiadan dolayı karar kesinleşene kadar bu iddiadan dolayı sorumlu tutulamaz. Dernek üyeliği, sporculuğu ve üyeliğin ve sporcu olmanın sağladığı haklar ve sorumluluklar bakımından kendisine herhangi bir kısıtlama getirilmez.

 

Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz
Madde 24- Disiplin Kurulu kararlarına karşı; ilgili üye ve sporcu, Disiplin Kurulu kararının, Disiplin kurulu tarafından yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte tebliğinden itibaren 30 gün içinde Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. İtiraz Yönetim Kurulu Başkanlığı"na verilecek bir dilekçe ile yapılır. Yönetim Kurulu Başkanlığı, ilk Genel Kurul"da itirazı gündeme almak zorundadır.
İtirazdan sonra yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına altı aydan fazla bir süre varsa, Disiplin Kurulu kararı, ilk Genel Kurul toplantısına kadar uygulanmaz.
 Ancak üyelikten çıkarma ve kulüp sporcularına sürekli hak mahrumiyeti cezasına kararlarına itiraz edilmesi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul"u itirazı takip eden 30 gün içinde olağanüstü toplantıya çağırır, bu toplantıda itiraz derhal karara bağlanır, sporcuların bağlı olduğu branş federasyonlarına kararın bildirimi yapılır ve gerekirse Dernek üye ve sporcu hakkında adli mercilere başvurabilir.
İlgili üye ve sporcu hakkında Disiplin Kurulu"nca karar alınmasını gerektirecek fiiline, bu yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca muttali olunmasından itibaren Disiplin Kurulu"nun 60 gün içinde karar almaması veya Disiplin Kurulu"nun kararın alınmasını müteakip iki ay içinde kararı üyeye ve sporcuya bildirmemesi durumunda Disiplin Kurulu"nun karar verme ve yaptırım uygulama yetkisi düşer.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Bildirim Hükümleri
Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgiliye yapılması gereken her türlü bildirim yazılı olarak ilgilinin bizzat kendisine veya Derneğe bildirdiği en son adresine e-posta, posta, memur veya noter aracılığı ile yapılır, tebligat alınmaz veya alınmaktan imtina edilmiş olsa dahi, Dernek kayıtlarındaki son adrese yapılan bu bildirim muteber sayılır.

Giderler
Madde 26- Disiplin Kurulu ile ilgili giderler dernek bütçesinden karşılanır. 

Yürürlük
Madde 27- Bu Yönetmelik 22.03.2014 tarihinde yapılan Kulüp Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır, yürürlüğe 06.04.2014 tarihinde girer.

Yürütme
Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu yürütür.