BİRİNCİ BÖLÜM
 (Kuruluş Hükümleri)
KURULUŞ VE DERNEĞİN ADI 
 Madde 1: Yasalar, yönetmelikler ve bu ana tüzük hükümleri uyarınca amaç ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapmak üzere “Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği”  adı ile bu dernek kurulmuştur. Kulübün kısaca adı “TRADOST”tur. Kulübün renkleri yeşil,mavi,ve lacivert" tir.

DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2: Derneğin merkezi Trabzon ili Ortahisar İlçesidir. 
DERNEĞİN ŞUBESİ
Madde 3: Dernek adına şube kurulamaz.
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
Madde 4: Dernek, tenis, dağcılık, kayak, yüzme, bisiklet ve diğer doğa sporlarının yapılmasına, yaygınlaşmasına ve bu dallarda sporcu yetişmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 
 a) Doğanın ve sporun sevdirilerek üyelerin ve bölge insanının bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak,
 b) İnsanları yaşadıkları çevreyle tanıştırıp doğaya karşı duyarlı kılmak ve bütünleştirmek,
 c) Trabzon ve çevresinin tanıtımına katkıda bulunarak bölge turizminin gelişmesini sağlamak,
 d) Dernek; yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için Spor karşılaşmaları ve turnuvalara katılmak, spor dergisi ve gazetesi çıkarmak, dernek adına lokal açmak, konser, eğlence ve tiyatro gösterileri tertip etmek,
 e) Tenis, dağcılık, kayak, yüzme, bisiklet ve diğer doğa sporlarının eğitim çalışmalarını yapmak,
 f) Bölgemizde dağ turizminin gelişmesi için diğer bölgelerimizdeki aynı amaçlı derneklerle işbirliği yaparak gezi ve turlar düzenlemek, derneğe yapılacak bağış ve yardımları kabul etmek ve üye aidatlarını toplamak,
 g) Yurt turizmine katkıda bulunmak amacıyla yurt içinde seyahat eden yerli ve yabancı turistlere rehberlik yapmak,
 h) Yurt içinde ve yurt dışında spor amaçlı seyahatler düzenlemek,
 i) Yerli ve yabancı dernek ve kurumlarla doğa sporlarını geliştirmek için işbirliği yapmak.
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek; kayak, yüzme, tenis, dağcılık ve her türlü doğa sporları alanında faaliyet gösterir.
 Dernek yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilmesi için faaliyet konusu ile ilgili yasa hükümlerini uygulamak zorundadır. Aksine bir tasarrufta bulunamaz.


İKİNCİ BÖLÜM
 (Mali Hükümleri)
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 5: Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmeye yönelik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1) Üye aidatı,
2) Teberru ve bağışlar, 
 3) Her türlü yasal etkinliklerden temin edilecek gelirler,
 4) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
 5) Yardım Toplama Kanununa göre elde edilecek gelirler.
 6) Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 7) Dernek adına kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler.
 8) Lokal işletmesinden veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.
ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARLARI
Madde 6: Üyeler ayda 10(on)TL, yılda 120(yüzyirmi)TL yıllık aidat öderler. Aidatlar makbuz karşılığı alınır ve üye kayıt defterine işlenir. Ayrıca üyeden kayıt esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 50(elli) TL alınır.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde 7-Gelir ve gider belgeleri;
 1) Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17"de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 2) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94"üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13"te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 3) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14"te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15"te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
 1) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17"de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
 2) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,  eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgelerinin yönetim kurulu asıl üyelerine teslim edilmesi bir tutanakla yapılır. Ancak yönetim kurulunca yetki belgesi düzenlenen kişiler için yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yetki Belgesi
 1) Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19"da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgesinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.  
 2) Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 
Beyanname Verilmesi
 Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21"de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. Elektronik ortamda verilen beyannamenin çıktısı alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 (Üyelik ve Üye Hakları)
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞEKİLLERİ
Madde 8: Derneğe üye olabilmenin koşulları ve üyelik işlemleri ile üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Üye Olma Hakkı :

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler derneğimize üye olabilirler. Üye 
 namzetlerinin; üyelik için yazılı olarak yapılan müracaatları yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Yönetim Kurulu kararı bir yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine kaydedilir.

2) Üyeliğin Sona Ermesi :

 Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyenler dilekçelerini bizzat veya noter kanalıyla yönetim kuruluna bildirmek zorundadırlar. Dilekçenin derneğe ulaşması ile üyenin kaydı yönetim kurulu kararı ile üye kayıt defterinden silinir.

3) Üyelikten Çıkarılma :

 Dernekler Kanununda belirtilen üye olma haklarını kaybedenler. Yıllık aidatlarını Aralık
 Ayının 31" ine kadar ödemeyen üyeler ile Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyelerin üyelikleri sona erer.

 Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca karara bağlanarak silinir. 

Yönetim Kurulu kararına karşı itiraz ancak, genel kurula yapılabilir. Yapılacak ilk genel kurula itiraz edilmediği takdirde yönetim kurulu kararı kesinleşmiş olur. Genel kurulca üyeliğinin devam etmesine karar verilmesi durumunda, divan başkanınca isim listesine ismi eklenerek genel kurul kararlarına katılması sağlanır. 


4) Üyelerin Hakları :

Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya veya istifaya zorlanamaz. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

 Dernekten istifa eden veya Genel kurul ve yönetim kurulu kararıyla çıkarılan üyeler; derneğin mal varlığından hak iddia edemezler.

 Üyeler derneğin amacına uygun davranmak zorundadır. Amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla mükelleftirler.

5) Oy Hakkı :

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Tüzel kişiliğin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanabilir. Görevi sona erdiğinde tüzel kişilik adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 (Yönetim Hükümleri)
DERNEĞİN ORGANLARI  
Madde 9: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
 1) Genel Kurul
 2) Yönetim Kurulu
 3) Denetleme Kurulu 
 4) Disiplin Kurulu

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ 
Madde 10: Genel kurulun oluşumu toplanma zamanı ve çağrı usulü aşağıda gösterilmiştir.
1) Genel Kurulun oluşumu :

 Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı bulunan aylık ve yıllık aidat borcunu genel kurul tarihinden iki ay önce ödeyen üyelerden oluşur.

2) Genel Kurulun Toplanma zamanı :

a)Olağan genel kurul toplantısı iki (2) yılda bir Mart ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır.

 b)Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 ‘inin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması zorunludur. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5" inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteği bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine; mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

3) Çağrı Usulü:

a)Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek yazılı olarak bildirmek, üyenin belirlediği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın organ araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b)Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI YERİ, YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 11: Genel Kurulun toplantı yeri, yeter sayısı, yapılaş usulü ve toplantıda görüşülecek konular aşağıda belirlenmiştir.
1) Toplantı Yeri :

 Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

2) Toplantı Yeter Sayısı :

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

3) Toplantının Yapılış Usulü :

 Genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.
 Tüzüğün 11. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından genel kurul açılır. 
 Toplantının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

4)Toplantıda görüşülecek Konular :

 Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, KARAR YETER SAYISI, OY HAKKINDAN YOKSUNLUK VE KARAR İPTALİ USULLERİ
Madde 12: Genel kurulun görev ve yetkileri, karar yeter sayısı, oy hakkından yoksunluk ve karar iptali usulleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Görev ve Yetkileri:

a) Divan kurulunun oluşturulmasını sağlamak.
 b) Gündemin aynen veya değişiklikleri ile birlikte kabul etmek.
 c) Dernek yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerinin gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçilmesini sağlamak.
 d) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek.
 e) Yönetim kurulunca hazırlanan işletme hesabı özeti, Alacak-Borç Tablosunu ve tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
 f) Dernek yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını görüşüp karara bağlamak. 
 g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.
 h) Derneğe üye kabulü ile üyelikten çıkarılan üyelerin ve kulüp sporcularının sürekli hak mahrumiyeti cezasına itirazlarını görüşerek karara bağlanması, 
ı) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konularını görüşerek karara bağlamak.
 k) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerine verilecek her türlü ödenek, ücret, yolluk ve tazminatları belirlemek.
 I) Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek. 
 m) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, mevcut yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını sağlamak,
 n) Derneğin feshedilmesi kararını almak.
 ö) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, işletilmesi veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
 p) Dernek adına şube açılmasını karar vermek.

2) Karar Yeter Sayısı :

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir. Bütün üyelerin bir araya gelmeden yazılı katılımıyla aldıkları kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymadan bir araya gelerek almış oldukları kararlar geçerlidir. Ancak, bu şekilde karar alınması olağan genel kurul yerine geçmez.

3) Oy Hakkından Yoksunluk :

 Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, ast ve üst soyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

4) Karar İptali Usulü :

 Toplantıda hazır bulunan ve kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir

 Yönetim kurulu kararlarına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 13: Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1) Yönetim Kurulunun Teşkili :

 Yönetim kurulu; 9 asıl ve 5 yedek üyeden olmak üzere dernek üyeleri arasından iki (2) yıl sureyle genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden aldıkları oy sırasına göre yönetim kurulunca asıl üyeliğe çağrılır. Yedek üyelerin asıl üyeliğe getirilmesine rağmen yönetim kurulu; üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip üyelerini ve görevlerini belirler. Yönetim kurulu toplantılarını: yönetim kurulu üye tam sayısının yarısının bir fazlasından eksik yapamaz. Yönetim kurulu kararlarını çoğunlukla alır.
 Yönetim kurulunun mutat toplantıları yönetim kurulunca kararla belirlenir. Yönetim kurulu mutat toplantılarına mazeret beyan etmeden üst üste üç kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

2- Yönetim Kurulunun Görevleri :

 a) Derneği yapılacak olan olağan ve olağanüstü genel kurula hazırlamak.
 b) Dernek yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak.
 c) Dönemlere ait İşletme Hesap Özeti ile tahmini bütçeyi hazırlamak. 
 d) Üyelerin her türlü müracaatlarını değerlendirip ilgililere bilgi vermek.Yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları genel kurula sunmak. 
 e) Çalışma programını tanzim etmek ve genel kurula sunmak. 
 f) Yeni üye kaydı yapmak. Üyeliği reddedilen üyelerin itirazlarını nihai karar için genel kurula sunmak.
 g) Derneği temsil etmek veya bir veya birkaç kişiye yetki vermek.
 h) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
ı) Yönetim Kurulu üyelerinin boşalması halinde yedek üyeleri göreve çağırmak.
 i) Disiplin Kurulu kararlarına karşı; ilgili üye ve sporcu, Disiplin Kurulu kararının, Disiplin kurulu tarafından yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte tebliğinden itibaren 30 gün içinde Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. İtiraz Yönetim Kurulu Başkanlığı"na verilecek bir dilekçe ile yapılır. Yönetim Kurulu Başkanlığı, ilk Genel Kurul"da itirazı gündeme almak zorundadır. İtirazdan sonra yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına altı aydan fazla bir süre varsa,             
 Disiplin Kurulu kararı, ilk Genel Kurul toplantısına kadar uygulanmaz. Ancak üyelikten çıkarma ve kulüp sporcularına sürekli hak mahrumiyeti cezasına kararlarına itiraz edilmesi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul"u itirazı takip eden 30 gün içinde olağanüstü toplantıya çağırır, bu toplantıda itiraz derhal karara bağlanır ve gerekirse Dernek üye ve sporcusu hakkında adli mercilere başvurabilir.
 Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda ret edilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. 
 Disiplin kurulu asil üyelerinden biri görevden ayrılırsa, yönetim kurulu yedekteki üyelerden en çok oyu alanı disiplin kurulu asil üyesi olarak atar.
 k) Derneğin amaç ve hizmetlerine yönelik araç ve gereç ile demirbaş malzemesi
 satın almak.
 l) Her türlü hibe ve bağışı kabul etmek. 
 m) Dernek hesapları ile kayıtlarını tutmak, saklanması zorunlu evrakları muhafaza
 etmek.
 n) Gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırmak.
 o) Temsilcilik açılmasına ve platform oluşturulmasına karar vermek. 
DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Madde 14: Denetleme kurulunun teşkili ve görevleri aşağıda belirlenmiştir.
1) Teşkili :          

 Denetleme kurulu üç asıl üç yedek üyeden olmak üzere genel kurulca iki (2)yıl sure ile gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu kendi aralarından birini başkan seçerek görev bölümü yapar. Denetleme kurulu derneğe ait her türlü evrak, defter ve tutanakları incelemek üzere yönetim kurulundan istemeye yetkilidir. Yönetim kurulu bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.

2)Görevleri : 

 a) Denetleme Kurulu: Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en az yılda bir kere denetler. 
 b) Denetleme Kurulu yapmış olduğu denetimler sonucunda hazırlamış olduğu raporları yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar.
 c) Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyelerden göreve çağırmak. 
 d) Gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 

Madde 15: Disiplin kurulunun teşkili ve görevleri aşağıda belirlenmiştir.

1) Teşkili :

 Disiplin Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca 2 yıl süre ile gizli oyla seçilir. Disiplin kurulu kendi aralarında Başkan, Yazman ve üye şeklinde görev bölümü yapar. 

 

2) Görevleri:

a) Disiplin Kurulu çalışmalarını, Disiplin Kurulu Yönetmeliği"ne göre yürütür.
 b) Kurul görevlerini ifa ederken, öncelikli olarak Derneğin tüzük hükümleri uyarınca genel amaç ve hizmet konularını dikkate alır ve Derneğin diğer yetkili organlarıyla işbirliğini gözetir.
 c) Disiplin Kurulu kararlarının bir dosyada tutulmasını sağlamak.
 d) Disiplin Kurulu, ihbar veya şikâyetin sözlü veya yazılı olmak üzere kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır. 
 e) Kurul nihai kararını vermeden önce, üyenin ve sporcunun savunmasını almak,
 f) Dernek üyeleri ve sporcuları hakkında   Disiplin Kurulu Yönetmeliği"nde belirtilen durumlarda;     
—Uyarma
—Kınama ve geçici olarak üyeliğin ve kulüp sporcusu olmanın sağladığı haklardan yararlandırmama
—Üyelikten çıkarma ve kulüp sporcularına sürekli hak mahrumiyeti cezası 
Yönünde karar almak.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ             
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3" te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”  yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Elektronik ortamda bildirim verilmiş ise çıktısı alınmaz.
 Genel kurulda tüzük değişikliği yapılmış ise,
 Bir üst yazı ekinde
 1) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2) Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile imzalanmış örneği eklenir. 
Taşınmazların Bildirilmesi
 Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26"da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. Elektronik ortamda verilmesi halinde çıktıları alınmaz. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4"te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Elektronik ortamda verilmesi halinde çıktıları alınmaz.
 Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
 Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23"de gösterilen) gerek görülmesi halinde dernekler birimine verilir. 
Değişikliklerin Bildirilmesi
 Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24"te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25"te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi halinde çıktıları alınmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
 (Genel Hükümler)
DERNEĞİN BORÇLANMA, TEMSİLCİLİK VE PLATFORM OLUŞTURMASI USULLERİ
Madde 17: Derneğin borçlanması, temsilcilik ve platform oluşturması, yardım alması ve iş birliği usulleri aşağıda gösterilmiştir. 
1- Derneğin Borçlanma Usulleri:
 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
2- Temsilcilik ve Platform Oluşturma:

a)Temsilcilik: 

 Derneğimiz, gerekli gördüğü yerlerde yönetim kurulu kararı ile dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından on beş gün içerisinde mülki amirliğe bildirilir. Temsilcilikler şube veya dernek genel kurulunda temsil edilemezler. 

b) Platform :

 Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir. Oluşturulan bu platformun tüzel kişiliği bulunamaz. Ancak geçici nitelikte birliktelik olabilir. 
 Derneğimiz; kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyetler konusunda platform oluşturarak faaliyette bulunamaz. 
DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER  
Madde 18-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
 Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
 Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
 Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
 Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
Tutulacak Defterler
 Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
 a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: 
 Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: 
 Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: 
 Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-İşletme Hesabı Defteri: 
 Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter: 
 Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
 Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, yevmiye defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16"da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 
DERNEĞİN FESİH, DAĞILMIŞ SAYILMASI VE TASVİYESİYLE İLGİLİ USULLER
Madde 19: Derneğin fesih, dağılmış sayılması ve tasfiye şekilleri aşağıda belirlenmiştir.
1) Genel Kurul Kararıyla Fesih :

 Derneğin genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak, genel kurula katılan üyelerinin en az üçte ikisinin çoğunluğu ile kararın alınması zorunludur.

 

2) Mahkeme Kararı İle Fesih :

 Derneğin, amacı kanunlara veya genel ahlaka aykırı hale gelmesi 
 durumunda Mülki Amirliğin veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme derneğin feshine karar verir. 

3) Kendiliğinden Dağılmış Sayılma :

 a) Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilmesinin 
 olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,
 b) Borç ödemede acze düşmüş olması,
c) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 d) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması,

Kendiliğinden dağılma, Mülki Amirliğin yazılı istemi üzerine Sulh Hakimliğince tespit edilir.

4) Derneğin Tasfiyesi :

 Dernek, genel kurul kararı ile feshedilmiş veya kendiliğinden sona erdiği 
 mahkemece tespit edilmiş ise derneğin tüm menkul ve gayrimenkul malları genel kurulca seçilecek üç kişilik tasfiye komisyonunca belirlenir. 

 Tasfiye komisyonu derneğin bütün borçlarını bu mal varlıklarından ödedikten sonra geri kalan mal varlığını Trabzon Lösemili Çocuklar Derneği"ne bir tutanakla teslim eder. 

 Dernek mahkeme kararı ile feshedilmiş ise derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyesi bulunan derneğe mal varlıkları devredilir. 
ÜST KURULUŞ KURMA VE TEMSİL ETME USULLERİ
Madde 20: Derneğin federasyon kurma ve temsil etme usulleri aşağıda belirlenmiştir.

1-Federasyon Kurma :

 Genel Kurul kararı ile dernek aynı amaçlı en az beş derneğin bir araya gelmesi ile oluşacak federasyona üye olabilir.

2) Temsil Etme: 

Üye olunan federasyonda dernek üç üye ile temsil edilir. Bu üyeler Dernek Genel Kurulunca seçilir.

İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 21: Derneğin iç denetim şekli aşağıda belirlenmiştir.

 Derneğin iç denetimi, denetleme kurulu tarafından yapılır. Bu kurulun yapacağı denetimler; derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, gelir ve giderlerinin tüzük ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığı genel kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetler ve yönetim kuruluna sunar. Toplantı yapıldığında genel kurula da sunar. 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 22: Dernek Tüzüğünü tamamen değiştirmeye veya yeni yasalara göre güncelleştirmeye Genel kurul yetkilidir. Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınmak zorundadır. HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 23: Bu tüzükte olmayan hususlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
 
Madde 24: Bu tüzük, Trabzon Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME
 
Madde 25: Bu tüzük toplam (25) maddeden ibaret olup Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği yönetim kurulu tarafından yürütülür.